انتظر قليلا 0%

029قوله و الخبر قسمان مفرد وغير مفرد 06-01-1434