انتظر قليلا 0%

فارسى | حج طاعتی است که طاعات دیگر را به همراه دارد